Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-610307 โทรสาร: 035-610307  
เมนูหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ตราสัญญาลักษณ์
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   หน่วยงานในสังกัด
   ระเบียบและข้อกฎหมาย
   ประกาศกระทรวงมหาดไทย
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
 
บุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
   หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานควบคุมภายใน
   รายงานการประชุมสภา อบต
   รายงานความพึงพอใจการให้
บริการ
   รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
   ข้อมูลเชิงสถิติ
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ควบคุมภายใน
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาบุคลากร
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
   แผนการจัดเก็บรายได้
   แผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
   แผนพัฒนาการศึกษา
   ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
   การบริหารงานบุคคล
   คู่มือการปฎิบัติงาน
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
   เมนูสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   การส่งเสริมความโปร่งใส
   การให้บริการ
คู่มือประชาชน

สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
เหล่ากาชาดมอบถุงยังชีพ
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 10 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 21 มีนาคม 2566
รายละเอียดกิจกรรม :
วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง (พม.) สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอป่าโมก นำถุงอุปโภคบริโภค มุ้ง ไข่ไก่ และเมล็ดพันธ์ผัก จากเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มามอบให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ พร้อมพิจารณาการให้ความช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การส่งตัวไปรักษาอาการเจ็บป่วยและดูแลสุขภาพต่างๆ ณ โรงพยาบาลประจำจังหวัด ตามโครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลสายทอง 2 ราย โดยมี นายรักศักดิ์ เทียนไชย นายอำเภอป่าโมก ปลัดอำเภอ นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เจ้าหน้าที่ รพ สต. และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 0844708645 โทรสาร : 035-610307
E-mail Address : saitongpamok@gmail.com
Copyright © 2018. www.saithong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs