Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-868-048 โทรสาร: 035-868-048  
เมนูหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ตราสัญญาลักษณ์
   รู้จักนายก
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   หน่วยงานในสังกัด
   ระเบียบและข้อกฎหมาย
 
 
บุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนอัตรากำลัง
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนการจัดเก็บรายได้
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   มาตรฐานการให้บริการ
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
   การจัดการเรื่องเรียนร้องทุกข์
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนพัฒนาบุคลากร
คู่มือประชาชน

สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด (ดู : 12)
คลังความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาลำน้ำ (ดู : 23)
ขอความร่วมมือประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA) (ดู : 28)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ 5 (หลังคลองกระเชนทร์) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ดู : 6)
ประกาศเกณฑ์การใช้น้ำมันสิ้นเปลืองและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 2)
ประกาศผู้ชนะราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 5 เส้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 7)
การเปิดเผยราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ 5 (หลังคลองกระเชนทร์) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ดู : 3)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 5 เส้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 10)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดทับแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ ๖ (สามแยกปากซอย ๑๗) และหมู่ที่ ๖ (สามแยกร้านแหมว-ปากซอย ๑๘) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ดู : 12)
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน บริเวณที่จอดรถ อบต.สายทอง หลังเก่า หมู่ที่ 3 (ดู : 160)
VDO ประมวลภาพกิจกรรม
ดูวีดีโอทั้งหมด
 
ร่วมพิธีฉลองเลื่อนสมณศักดิ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมโครงการเยี่ยมบ้านยามเย็นจังหวัดอ่างทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ปลูกต้นทองอุไร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสายทอง รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 20
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลป่าโมกวัดโบสถ์(สายทอง)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจิตอาสา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมพิธีมอบบ้าน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมโครงการชะลอไตเสื่อมจากโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ (หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง) ประจำปีการศึกษา 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสายทอง รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 19
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วย โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
รงเรียนผู้สูงอายุตำบลสายทอง รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 18
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันฟุตบอลการกุศล ณ โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอาชีพสร้างรายได้ให้กับเยาวชนตำบลสายทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลป่าโมก (วัดโบสถ์สายทอง)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงวัยที่มีภาวะพึ่งพิง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
  ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ประเภทผู้มีทักษะ) (ดู : 96)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ประเภทผู้มีทักษะ) (ดู : 118)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ประเภทผู้มีทักษะ) ภาค ก และภาค ข (ดู : 118)
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ประเภทผู้มีทักษะ) (ดู : 129)
  หนังสือสั่งการ
แหล่งท่องเที่ยว      ผลิตภัณฑ์ตำบล     I      ปราชญ์ชาวบ้าน
 
อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ศาลาหลวงพ่อผอม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่ / ดูทั้งหมด
   
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 035-868-048 โทรสาร : 035-868-048
Copyright © 2018. www.saithong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs